تمامی دسته بندی ها

 • تمامی دسته بندی ها
 • پاورپوینت
 • مالی
 • امور عمومی
 • آموزشی
 • بازرگانی
 • دولتی
 • کارهای کلاسی
 • امورعمومی
 • پیشینه های پژوهش
 • پرسش نامه ها
 • پرسشنامه ها
 • پرسش نامه
 • مقاله ها
 • مقاله
 • دروس معماری
 • کارآفرینی
 • قابل ویرایش
 • کارکلاسی

پیشینه پژوهش بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری و خودکارآمدی تحصیلی

rating
قیمت: 16,000 تومان

قابل ویرایش.90صفحه.منابع دارد. مناسب برای فصل 2پایان نامه

مقدمه.................................................................................................................................................................................2

بیان مسئله........................................................................................................................................................................3

ضرورت واهمیت مسئله.................................................................................................................................................5

اهداف و فرضیه ها...........................................................................................................................................................6

تعاریف نظری....................................................................................................................................................................7

شیوه های فرزند پروری. ...............................................................................................................................................9

تغیرات تاریخ...................................................................................................................................................................10

ابعاد شیوه های..............................................................................................................................................................12

نظریه ها.........................................................................................................................................................................15

خودکارآمدی.................................................................................................................................................................23

انواع خودکارآمدی.........................................................................................................................................................38

مفهوم خودکارآمدی.....................................................................................................................................................42

سنجش خودکارآمدی..................................................................................................................................................43

مراحل رشد و شکل گیری خودکارآمدی................................................................................................................46

تحقیقات خارجی وداخلی...........................................................................................................................................49

منابع................................................................................................................................................................................76

 ضمائم(پرسشنامه).....................................................................................................................................................85

 

منابع

-بهرامی ، هادی، عباسیان فرد، مهرنوش عباسیان فرد (1389)برسي رابطه ي خودكارآمدي باانگيزه يپيشرفت دردانش آموزان دختردوره پيش دانشگاهي شهر تهران، فصلنامه ی آموزشی، تحليلی واطلاع رسانی مشاور مدرسه) دوره ی ششم،شماره ی۱

- بیابان گرد ، اسماعیل (1370) رابطه ی میان عزت نفس ، منبع کنترل و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دبیرستان های تهران ، پایان نامه ی کارشناسی ارشد ، دانشگاه علامه طباطبائی.

-پورجعفردوست، كامليا (۱۳۸۶)؛ ساخت وهنجاريابي پايان آزمون خودكارآمدي دانش آموزان۱۴تا۱۸ساله ي دبيرستان هاي شهر كرج ؛پايان نامه ي كارشناسي ارشد، دانشگاه علامه طباطبائي.

-پروين، لارنس وجان، اوليور؛ (1384)شخصيت نظريه وپژوهش،مترجمان: محمدجعفر جوادی، پروين کديور، تهران ،نشرآييژ (تاريخ نشرکتاب به زبان اصلی،۲۰۰۱).

-پورافکاری، نصرت الله؛ (1385)فرهنگ جامع روانشناسی وروانپزشکی وزمينه های وابسته، تهران، انتشارات فرهنگ معاصر.

-خرايم، رقيه علايي، نريماني، محمد، خرايم ،سارا علايي (1391) مقايسه ي باورهاي خودكارآمدي وانگيزه ي پيشرفت درميان دانش آموزان باوبدون ناتواني يادگيري،مجله ي ناتوانيهاي يادگيري، تابستان1391.

- دهقانی ، محمد حسین (1371) بررسی احساس خود ارزشمندی نزد نوجوانان عادی و استثنائی .

-رمزدن پال(1997). يادگيري رهبري در آموزش عالي. (ترجمه عبدالرحيم نوه ابراهيم و همکاران). دامغان: دانشگاه علوم پايه دامغان ومؤسسه پژوهش وبرنامه ريزي درآموزش عالي ، 1380.

-شولتز، دوان پی و شولتز، سیدنی، الن (2005). نظریه های شخصیت. ترجمه: یحیی سید محمدی (1387) چاپ 12 ویراست 8، تهران: ویرایش.

-شعاري نژاد، علي اكبر ( ١٣٧٧ ) نقش فعاليتهاي فوق برنامه درتربيت نوجوانان . تهران : مؤسسه اطلاعات.

-شاطرلو عالیه، افزایش عزت نفس دانش آموزان کم توان ذهنی از راه توجه به مولفه های خود پنداره، تعلیم وتربیت استثنایی ، 1386 شماره 74، ص27  .

ساعتچي، محمود (1369) اصول روانشناسي ـ تهرانكم نشر بهمن

-شريعتمداري، علي (1369) رو.انشناسي تربيتي ـ تهران: انتشارات امير كبير

-شاملو، سعيد (1369) بهداشت رواني ـ تهران: انتشارات رشد

-شعاري نژاد، علي‌اكبر (1373) روانشناسي رشد ـ تهران: انتشارات اطلاعات

-نقش ،زهرا، قاضي طباطبايي، محمود، طرخان، رضاعلي (1389) الگوي ساختاري رابطه خودكارآمدي، سودمندي ادراك شده وپيشرفت تحصيلي: بررسي نقش واسطه اي يادگيري خودنظم بخش، تازه هاي علوم شناختي،سال 12،شماره1-16

-نريماني، محمد، بيابان گرد، اسماعيل، رجبي،  سوران، (1385) بررسي كارآمدي روان نمايشگري بربهبود بخشي مهارتهاي اجتماعي  وعزت نفس دانش آموزان نارساخوان، پژوهش درحيطه كودكان استثنايي، شماره 2

-علی پور، احمد ونور بالا، احمدعلی ( 1378 ). بررسی مقدماتی پایایی وروایی پرسشنامۀ شادکامی آکسفورد در دانشجویان دانشگاههاي تهران،مجله اندیشه ورفتار،سال پنجم،شمارة 1 و 2،تابستان وپاییز

-كار،الن. ( 2004 ). روانشناسي مثبت، ترجمه ي: حسن پاشا شريفي وجعفر نجفي زند.  ( 1385) تهران:  انتشارات سخن

-گنجي، حمزه (1373) روانشناسي عمومي ـ تهران: انتشارات چاپ و نشر ايران

-ياسايي، مهشيد (1368) رشد و شخصيت كودك ـ تهران: نشر مركز

- همان، ص453-452 و ارنسون، الیوت؛ روان‌شناسی اجتماعی، حسین ‌شکر‌کن،‌ تهران، رشد، 1389، ویرایش هشتم، ص300.

-(جان بک به نقل از شایق، 1385، ص 66)

-(زرهانی و اسماعیلی، 1389، ص 10)

- اُلسون، میتو اچ. و هرگنهان، بی.آر.؛ مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری، علی‌اكبر سیف، تهران، دوران، 1389، چاپ شانزدهم، ص90.

- پارسا، محمد؛ روان‌شناسی یادگیری بر بنیاد نظریه‌ها، تهران، بعثت، 1372، چاپ دوم، ص44-43.

- پاول هنري ماسن, جروم کيگان, آلتا هوستون, جان جين وي کانجر- ترجمه مهشيد ياسايي- کتاب رشد و شخصيت کودک- چاپ دوم- سال 1382-  ص 742, ص743.

- اعزازی شهلا (1376). جامعه شناسی خانواده با تاکید بر نقش، ساختار و کارکرد خانواده در دوران معاصر. انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.

- شولتز، دوان؛ نظري ههای شخصيت،مترجمان: يوسف کريمی، فرهاد جمهری،سيامک نق شبندی، بهزاد گودرزی، هادی بحيرايی، محمدرضا نيکخواه، تهران: نشرارسباران، ۱۳۸۴ ، (تاريخ نشر کتاب به زبان اصلی، ۱۹۹۰).

- اليس، آلبرت؛ زندگی شادمانه، مترجمان:مهرداد فيروزبخت، وحيد عرفانی، تهران، نشررسا، ۱۳۸۷ ،تاريخ نشر کتاب به زبان اصلی،2000.(

- خواجه پور،مهناز؛ عطار،حمیدروانشناسی ، مطالعات تربیتی و روانشناسی، شهریور 1386 - شماره 29ازص 179 تا 197

-مجله پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت سال 3, شماره 2 (1392): پاییز و زمستان 1392

 

 


 

سایر محصولات مشابه :
موجود
پیشینه زنجیره تامین پایدار در صنعت فرش ماشینی ایران پیشینه زنجیره تامین پایدار در صنعت فرش ماشینی ایران
موجود
پیشینه عوامل موثر در عشق به برند در بازاریابی ورزشی پیشینه عوامل موثر در عشق به برند در بازاریابی ورزشی
گذرگاه امن زرین پال

 

سایت های مفید