تمامی دسته بندی ها

 • تمامی دسته بندی ها
 • پاورپوینت
 • مالی
 • امور عمومی
 • آموزشی
 • بازرگانی
 • دولتی
 • کارهای کلاسی
 • امورعمومی
 • پیشینه های پژوهش
 • پرسش نامه ها
 • پرسشنامه ها
 • پرسش نامه
 • مقاله ها
 • مقاله
 • دروس معماری
 • کارآفرینی
 • قابل ویرایش
 • کارکلاسی

پایان نامه ارایه مدلی برای ارزیابی تفکر استراتژیک مدیران شرکت پالایش نفت تهران

rating
قیمت: 35,000 تومان

قابل ویرایش.167 صفحه.منابع دارد

فصل یکم: کلیات پژوهش..... 1

1-1) مقدمه. 2

2-1) بیان مسئله. 2

3-1) بیان ضرورت و اهمیت موضوع. 5

4-1) اهداف پژوهش.... 8

5-1) سوال­­های پژوهش.... 9

6-1) فرضيه­­هاي پژوهش.... 11

7-1) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 13

1-7-1) تعريف متغیر مستقل رویکرد جهانی.. 13

2-7-1) تعریف متغیر مستقل رویکرد رقابتی.. 13

3-7-1) تعریف متغیر مستقل رویکرد برون­­سپاری و خصوصی­­سازی.. 14

4-7-1) تعریف متغیر مستقل رویکرد بهره­­وری.. 15

5-7-1) تعریف متغیر مستقل رویکرد تکنولوژیکی.. 16

6-7-1) تعریف متغیر مستقل رویکرد دانش­­محوری.. 17

7-7-1) تعریف متغیر مستقل رویکرد انگیزشی.. 17

8-7-1) تعریف متغیر مستقل رویکرد سیستمی.. 18

9-7-1) تعریف متغیر مستقل رویکرد شهودی.. 19

10-7-1) تعریف متغیر مستقل رویکرد نوآوری و خلاقیت... 20

11-7-1) تعریف متغیر مستقل رویکرد مشتری­­مداری و بازاریابی.. 21

12-7-1) تعریف متغیر مستقل رویکرد تفکر در زمان. 21

13-7-1) تعریف متغیر مستقل رویکرد تمرکز بر هدف... 22

8-1) محدودیت­­های پژوهش.... 22

9-1) چارچوب نظری پژوهش.... 23

10-1) ساختار پایاننامه. 24

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش.... 26

1-2)  مقدمه. 27

عنوان                                                                                                                                                   صفحه

2-2) مبانی نظری پژوهش.... 27

1-2-2) تفکر استراتژیک... 27

2-2-2) عوامل موثر بر تفکر استراتژیک مدیران. 36

1-2-2-2) رویکرد جهانی.. 36

2-2-2-2) رویکرد رقابتی.. 36

3-2-2-2) رویکرد برون­­سپاری و خصوصی­­سازی.. 36

4-2-2-2) رویکرد بهره­­وری.. 37

5-2-2-2) رویکرد تکنولوژیکی.. 37

6-2-2-2) رویکرد دانش­­محوری.. 38

7-2-2-2) رویکرد انگیزش... 39

8-2-2-2) رویکرد سیستمی.. 40

9-2-2-2) رویکرد شهودی.. 40

10-2-2-2) رویکرد نوآوری و خلاقیت... 41

11-2-2-2) رویکرد مشتری­مداری و بازاریابی.. 41

12-2-2-2) رویکرد تفکر در زمان. 42

13-2-2-2) رویکرد تمرکز بر هدف... 42

3-2) پیشینه‌ي تحقيقات انجام­­يافته. 43

1-3-2) تحقيقات انجام­­يافته­­ي خارجی.. 43

2-3-2) تحقيقات انجام­­يافته­­ي داخلی.. 57

4-2) صنعت نفت... 63

5-2) شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی.. 64

6-2) شرکت پالایش نفت شهید تندگویان تهران. 65

فصل سوم: روش­­شناسی  پژوهش.... 67

1-3) مقدمه. 68

2-3) قلمروي پژوهش.... 68

1-2-3) قلمروی موضوعي پژوهش.... 68

2-2-3) قلمروي مكاني پژوهش.... 68

عنوان                                                                                                                                                   صفحه

3-2-3) قلمروی زماني پژوهش.... 68

3-3) جامعه ی آماري و نحوه ی نمونه‌گيري.. 68

4-3) متغيرهاي پژوهش.... 69

5-3) روش پژوهش.... 69

6-3) روش و ابزار گردآوری داده ها 69

7-3) روایی و پايایی پرسش­­نامه. 71

1-7-3) پایایی سوالات مربوط به تفکر استراتژیک... 71

2-7-3) پایایی سوالات مربوط به رویکرد جهانی.. 71

3-7-3) پایایی سوالات مربوط به رویکرد رقابتی.. 72

4-7-3) پایایی سوالات مربوط به رویکرد برون سپاری و خصوصی سازی.. 72

5-7-3) پایایی سوالات مربوط به رویکرد بهره وری.. 73

6-7-3) پایایی سوالات مربوط به رویکرد تکنولوژیکی.. 73

7-7-3) پایایی سوالات مربوط به دانش محوری.. 74

8-7-3) پایایی سوالات مربوط به انگیزشی.. 74

9-7-3) پایایی سوالات مربوط به رویکرد سیستمی.. 74

10-7-3) پایایی سوالات مربوط به رویکرد شهودی.. 75

11-7-3) پایایی سوالات مربوط به رویکرد نوآوری و خلاقیت... 75

12-7-3) پایایی سوالات مربوط به رویکرد مشتری مداری و بازاریابی.. 76

13-7-3) پایایی سوالات مربوط به رویکرد تفکر در زمان. 76

14-7-3) پایایی سوالات مربوط به تمرکز بر هدف... 77

8-3) روش تجزيه و تحليل یافته­­ها 77

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­­ها 78

1-4) مقدمه. 79

2-4) توصیف آماری.. 79

1-2-4) توزیع فراوانی.. 79

1-1-2-4) توزیع فراوانی جنسیت مدیران مورد مطالعه. 79

2-1-2-4) توزیع فراوانی وضعیت تاهل مدیران مورد مطالعه. 80

عنوان                                                                                                                                                   صفحه

3-1-2-4) توزیع فراوانی ميزان تحصیلات مدیران مورد مطالعه. 81

4-1-2-4) توزیع فراوانی نوع شغل مدیران مورد مطالعه. 82

5-1-2-4) توزیع فراوانی سمت سازمانی مدیران مورد مطالعه. 83

6-1-2-4) توزیع فراوانی متوسط مجموع درآمد ماهيانه­­ي مدیران مورد مطالعه. 84

2-2-4) توزیع پراکندگی.. 85

1-2-2-4) توزیع پراکندگی سن مدیران مورد مطالعه. 85

2-2-2-4) توزیع پراکندگی سابقه­­ی کاری مدیران مورد مطالعه. 87

3-2-2-4) توزیع پراکندگی تفکر استراتژیک مدیران مورد مطالعه. 88

3-4) آزمون­­های استنباطی.. 97

1-3-4) آزمون­­های تفاوت میانگین­­ها 97

1-1-3-4) مقایسه­­ي تفکر استراتژیک مدیران مورد مطالعه براساس جنسیت آنان. 97

2-1-3-4) مقایسه­­ي رویکرد جهانی مدیران مورد مطالعه براساس وضعیت تاهل آنان. 98

3-3-4) آزمون­­های مقایسه­­ای.. 98

1-3-3-4) مقایسه­­ي تفکر استراتژیک مدیران مورد مطالعه بر اساس میزان تحصیلات آنان. 98

1-3-3-4) مقایسه­­ي تفکر استراتژیک مدیران مورد مطالعه بر اساس مجموع درآمد ماهیانه­­ی آنان. 100

3-3-4) آزمون­­های همبستگی.. 101

1-3-3-4) همبستگی سابقه­­ی کاری مدیران مورد مطالعه با تفکر استراتژیک آنان. 101

2-3-3-4) همبستگی بین تفکر استراتژیک با رویکرد جهانی مدیران مورد مطالعه. 101

3-3-3-4) همبستگی بین تفکر استراتژیک با رویکرد رقابتی مدیران مورد مطالعه. 102

4-3-3-4) همبستگی بین تفکر استراتژیک با رویکرد برون­­سپاری و خصوصی­­سازی مدیران مورد مطالعه. 102

5-3-3-4) همبستگی بین تفکر استراتژیک با رویکرد بهره­­وری مدیران مورد مطالعه. 103

6-3-3-4) همبستگی بین تفکر استراتژیک با رویکرد تکنولوژیکی مدیران مورد مطالعه. 103

7-3-3-4) همبستگی بین تفکر استراتژیک با رویکرد دانش­­محوری مدیران مورد مطالعه. 104

8-3-3-4) همبستگی بین تفکر استراتژیک با رویکرد انگیزشی مدیران مورد مطالعه. 104

9-3-3-4) همبستگی بین تفکر استراتژیک با رویکرد سیستمی مدیران مورد مطالعه. 105

10-3-3-4) همبستگی بین تفکر استراتژیک با رویکرد شهودی مدیران مورد مطالعه. 105

11-3-3-4) همبستگی بین تفکر استراتژیک با رویکرد نوآوری و خلاقیت مدیران مورد مطالعه. 106

 

عنوان                                                                                                                                                   صفحه

12-3-3-4) همبستگی بین تفکر استراتژیک با رویکرد مشتری­­مداری و بازاریابی مدیران مورد مطالعه. 106

13-3-3-4) همبستگی بین تفکر استراتژیک با رویکرد تفکر در زمان مدیران مورد مطالعه. 107

14-3-3-4) همبستگی بین تفکر استراتژیک با رویکرد تمرکز بر هدف مدیران مورد مطالعه. 107

4-3-4) تبیین تفکر استراتژیک مدیران (متغیر ملاک) بر اساس رویکردهای آنان (پيشبين) 108

فصل پنجم: بحث و نتیجه­­گیری... 112

1-5) مقدمه. 113

2-5) نتایج پژوهش.... 113

3-5) پیشنهادهای پژوهش.... 119

4-5) پیشنهادها برای محققان آتی.. 122

منابع. 123

پیوست یک: پرسش­­نامه. 130

پیوست دو: اسناد پایانی پرسش­­نامه. 135

پیوست سه: اسناد خروجی اس پی اس اس... 138

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                                   صفحه

جدول 1-3. سوال­­های مربوط به پرسش­­نامه. 70

جدول 2-3. پایایی مربوط به سوال­­های تفکر استراتژیک مدیران مورد مطالعه... 71

جدول 3-3. پایایی مربوط به سوال­­های رویکرد جهانی مدیران مورد مطالعه.. 72

جدول 4-3. پایایی مربوط به سوال­­های رویکرد رقابتی مدیران مورد مطالعه. 72

جدول 5-3. پایایی مربوط به سوال­­های رویکرد برون­­سپاری و خصوصی­­­سازی مدیران مورد مطالعه. 72

جدول 6-3. پایایی مربوط به سوال­­های رویکرد بهره­­وری مدیران مورد مطالعه. 73

جدول 7-3. پایایی مربوط به سوال­­های رویکرد تکنولوژیکی مدیران مورد مطالعه. 73

جدول 8-3. پایایی مربوط به سوال­­های دانش­­محوری مدیران مورد مطالعه. 74

جدول 9-3. پایایی مربوط به سوال­­های رویکرد نگیزشی مدیران مورد مطالعه. 74

جدول 10-3. پایایی مربوط به سوال­­های رویکرد سیستمی مدیران مورد مطالعه. 75

جدول 11-3. پایایی مربوط به سوال­­های رویکرد شهودی مدیران مورد مطالعه. 75

جدول 12-3. پایایی مربوط به سوال­­های رویکرد نوآوری و خلاقیت مدیران مورد مطالعه. 76

جدول 13-3. پایایی مربوط به سوال­­های رویکرد مشتری­­مداری و بازاریابی مدیران مورد مطالعه. 76

جدول 14-3. پایایی مربوط به سوال­­های رویکرد تفکر در زمان مدیران مورد مطالعه. 76

جدول 15-3. پایایی مربوط به سوال­­های تمرکز بر هدف مدیران مورد مطالعه... 77

جدول 1-4. توزیع فراوانی جنسیت مدیران مورد مطالعه. 79

جدول 2-4. توزیع فراوانی وضعیت تاهل مدیران مورد مطالعه. 80

جدول 3-4. توزیع فراوانی میزان تحصیلات مدیران مورد مطالعه. 81

جدول 4-4. توزیع فراوانی نوع شغل مدیران مورد مطالعه. 82

جدول 5-4. توزیع فراوانی سمت سازمانی مدیران مورد مطالعه. 83

جدول 6-4. توزیع فراوانی درآمد ماهيانه­­ي مدیران مورد مطالعه. 84

جدول 7-4: توزیع پراکندگی سن مدیران مورد مطالعه. 86

جدول 8-4. توزیع پراکندگی سابقه­­ی کاری مدیران مورد مطالعه. 87

جدول 9-4. توزیع پراکندگی تفکر استراتژیک مدیران و رویکردهای جهانی، رقابتی، برون­­سپاری و خصوصی­­سازی، بهره­وری، تکنولوژیکی، دانش­­محوری، انگیزشی، سیستمی، شهودی، مشتری­­مداری و بازاریابی، تفکر در زمان، تمرکز بر هدف          مدیران مورد مطالعه. 89

عنوان                                                                                                                                                                              صفحه

جدول 10-4. آمار توصیفی تفکر استراتژیک مدیران مورد مطالعه بر اساس جنسيت آنان 96

جدول 11-4. آزمون تفاوت ميانگين تفکر استراتژیک مدیران مورد مطالعه بر اساس جنسيت آنان 96

جدول 12-4. آمار توصیفی تفکر استراتژیک مدیران مورد مطالعه بر اساس وضعيت تاهل آنان 98

جدول 13-4. آزمون تفاوت ميانگين تفکر استراتژیک مدیران مورد مطالعه بر اساس وضعيت تاهل آنان 98

جدول 14-4. آمار توصیفی تفکر استراتژیک مدیران مورد مطالعه بر اساس ميزان تحصيلات آنان. 99

جدول 15-4. آزمون تحلیل واریانس تفکر استراتژیک بر اساس میزان تحصیلات مدیران مورد مطالعه 99

جدول 16-4. آمار توصیفی تفکر استراتژیک مدیران مورد مطالعه بر اساس ميزان متوسط درآمد ماهیانه­­ی آنان. 100

جدول 17-4. آزمون تحلیل واریانس تفکر استراتژیک بر اساس میزان متوسط درآمد ماهیانه­­ی مدیران مورد مطالعه. 100

جدول 18-4. آزمون همبستگی بين سابقه­­ی کاری مدیران مورد مطالعه با تفکر استراتژیک آنان. 101

جدول 19-4. آزمون همبستگی بين تفکر استراتژیک با رویکرد جهانی مدیران مورد مطالعه. 101

جدول 20-4. آزمون همبستگی بين تفکر استراتژیک با رویکرد رقابتی مدیران مورد مطالعه. 102

جدول 21-4. آزمون همبستگی بين تفکر استراتژیک با رویکرد برون­­سپاری و خصوصی­­سازی مدیران مورد مطالعه. 102

جدول 22-4. آزمون همبستگی بين تفکر استراتژیک با رویکرد بهره­­وری مدیران مورد مطالعه. 103

جدول 23-4. آزمون همبستگی بين تفکر استراتژیک با رویکرد تکنولوژیکی مدیران مورد مطالعه. 103

جدول 24-4. آزمون همبستگی بين تفکر استراتژیک با رویکرد دانش­­محوری مدیران مورد مطالعه. 104

جدول 25-4. آزمون همبستگی بين تفکر استراتژیک با رویکرد انگیزشی مدیران مورد مطالعه. 104

جدول 26-4. آزمون همبستگی بين تفکر استراتژیک با رویکرد سیستمی مدیران مورد مطالعه. 105

جدول 27-4. آزمون همبستگی بين تفکر استراتژیک با رویکرد شهودی مدیران مورد مطالعه. 105

جدول 28-4. آزمون همبستگی بين تفکر استراتژیک با رویکرد نوآوری و خلاقیت مدیران مورد مطالعه. 106

جدول 29-4. آزمون همبستگی بين تفکر استراتژیک با رویکرد مشتری­­مداری و بازاریابی مدیران مورد مطالعه. 106

جدول 30-4. آزمون همبستگی بين تفکر استراتژیک با رویکرد تفکر در زمان مدیران مورد مطالعه. 107

جدول 31-4. آزمون همبستگی بين تفکر استراتژیک با رویکرد تمرکز بر هدف مدیران مورد مطالعه. 107

جدول 32-4. متغيرهاي وارد شده و حذف شده 109

جدول 33-4. خلاصه­­ی مدل رگرسیون. 110

جدول 34-4. آزمون تحلیل واریانس برای تشخیص خطی­­بودن رگرسیون. 110

جدول 35-4. ضرایب متغیرهای باقیمانده در مدل رگرسیون. 111

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                                   صفحه

نمودار 1- 1. چارچوب نظری پژوهش.... 24

نمودار 2- 1. ساختار پایاننامه. 25

نمودار 1-4: توزیع فراوانی جنسیت مدیران مورد مطالعه. 80

نمودار 2-4. توزیع فراوانی وضعیت تاهل مدیران مورد مطالعه. 81

نمودار 3-4. توزیع فراوانی میزان تحصیلات مدیران مورد مطالعه. 82

نمودار 4-4. توزیع فراوانی نوع شغل مدیران مورد مطالعه. 83

نمودار 5-4. توزیع فراوانی سمت سازمانی مدیران مورد مطالعه. 84

نمودار 6-4. توزیع فراوانی درآمد ماهيانه­­ي مدیران مورد مطالعه. 85

نمودار 7-4. توزیع پراکندگی سن مدیران مورد مطالعه . 86

نمودار 8-4. توزیع پراکندگی سابقه کاری مدیران مورد مطالعه. 88

نمودار 9-4. توزیع پراکندگی تفکر استراتژیک مدیران مورد مطالعه. 90

نمودار 10-4. توزیع پراکندگی رویکرد جهانی مدیران مورد مطالعه. 90

نمودار 11-4. توزیع پراکندگی رویکرد رقابتی مدیران مورد مطالعه. 91

نمودار 12-4. توزیع پراکندگی رویکرد برون­­سپاری و خصوصی­­سازی مدیران مورد مطالعه. 91

نمودار 13-4. توزیع پراکندگی رویکرد بهره­­وری مدیران مورد مطالعه. 92

نمودار 14-4. توزیع پراکندگی رویکرد تکنولوژیکی مدیران مورد مطالعه. 92

نمودار 15-4. توزیع پراکندگی رویکرد دانش­­محوری مدیران مورد مطالعه. 93

نمودار 16-4. توزیع پراکندگی رویکرد انگیزشی مدیران مورد مطالعه. 93

نمودار 17-4. توزیع پراکندگی رویکرد سیستمی مدیران مورد مطالعه. 94

نمودار 18-4. توزیع پراکندگی رویکرد شهودی مدیران مورد مطالعه. 94

نمودار 19-4. توزیع پراکندگی رویکرد نوآوری و خلاقیت مدیران مورد مطالعه. 95

نمودار 20-4. توزیع پراکندگی رویکرد مشتری­­مداری و بازاریابی مدیران مورد مطالعه. 95

نمودار 21-4. توزیع پراکندگی رویکرد تفکر در زمان مدیران مورد مطالعه. 96

نمودار 22-4. توزیع پراکندگی رویکرد تمرکز بر هدف مدیران مورد مطالعه. 96

نمودار 1- 5. مدل نهایی پژوهش.... 118

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                                                   صفحه

شكل 1-2. اجزای تفکر استراتژیک... 45

شكل 2-2. اجزای تفکر استراتژیک در مدل بون. 52

شكل 3-2. اجزا و مدل سيستمي تفکر استراتژیک اوشانساي.. 54

شكل 4-2. اجزا و مدل تفکر استراتژیک از نظر لیدتکا 55

شكل 4-2. اجزا و مدل تفکر استراتژیک از نظر لیدتکا 56

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سایر محصولات مشابه :
گذرگاه امن زرین پال

 

سایت های مفید