تمامی دسته بندی ها

 • تمامی دسته بندی ها
 • پاورپوینت
 • مالی
 • امور عمومی
 • آموزشی
 • بازرگانی
 • دولتی
 • کارهای کلاسی
 • امورعمومی
 • پیشینه های پژوهش
 • پرسش نامه ها
 • پرسشنامه ها
 • پرسش نامه
 • مقاله ها
 • مقاله
 • دروس معماری
 • کارآفرینی
 • قابل ویرایش
 • کارکلاسی

پایان نامه تحليل محتواي کتب دوره ابتدائي در خصوص سبك زندگي اسلامي ـ ايراني

rating
قیمت: 30,000 تومان

قابل ویرایش.100صفحه.منابع و تحلیل آمای دارد

فصل اول: کليات تحقيق

1-1 مقدمه. 2

1-2 بيان مساله. 2

1-3 ضرورت و اهميت موضوع. 4

1-4 اهداف کلي و جزئي پژوهش.... 6

1-5 سوالات و فرضيه‌هاي پژوهش.... 7

1-5-1 سوال اصلي پژوهش.... 7

1-5-2 سوال‌هاي پژوهش.... 7

1-6 قلمرو تحقيق.. 7

1-7 تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرها 8

1-7-1 تعاريف مفهومي.. 8

2-7-1 تعريف عملياتي متغير‌ها 13

فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق

2-1- مقدمه. 15

2-2 سبک زندگي.. 15

2-3 کارکردهاي اجتماعي سبک زندگي.. 20

2-4 کارکردهاي سياسي سبک زندگي.. 20

2-5 مفهوم سبک زندگي در علوم اجتماعي.. 21

2-6 چستي سبک زندگي در ايران. 21

2-7 تاثير سبک زندگي غربي بر جامعه ايران. 22

2-8 حوزه‌هاي متأثر از سبک زندگي غربي.. 23

2-8-1 حوزه مصرف سکونت گاه 23

2-8-2 حوزه اوقات... 23

2-8-3 حوزه پوشش.... 23

2-8-4 حوزه تعاملات اجتماعي.. 24

2-9 شاخص‌هاي تاثيرگذار بر سبک زندگي.. 24

2-9-1 غذا 24

2-9-2 رسانه. 25

2-9-3 پوشاک... 25

2-9-4 مذهب... 25

2-9-5 اوقات فراغت... 26

2-10 مولفه‌هاي سبک زندگي.. 26

2-1-10 محورهاي تقابل و تعارض سبک‌هاي زندگي.. 26

2-11 پيشينه پژوهش  درایران. 31

2-12 پيشينه پژوهش در جهان. 34

 

فصل سوم: متدولوژي تحقيق

3-1 مقدمه. 38

3-2 نوع روش تحقيق.. 38

3-3 جامعه آماري پژوهش.... 39

3-4 نمونه آماري.. 39

3-5 روش وابزار گردآوري اطلاعات... 39

3-6 روش تجزيه و تحليل اطلاعات... 42

3-7 روايي و پايايي ابزار اندازه‌گيري.. 44

3-7-1 روايي.. 44

3-7-2 پايايي.. 44

3-7-3 سوالات پژوهش.... 45

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

4-1 مقدمه. 47

4-    تحلیل  داده ها 47

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادها

5-1 مقدمه. 78

5-2 مروري بر نتايج و يافته‌ها 78

5-3 بحث و تفسير. 80

5-4 پيشنهاداها 81

منابع.. 82

ضميمه. 86

 


جدول4-1: فراواني مقوله‌هاي متن کتاب‌ها 48

جدول 4-2: فراواني نوع تصاوير و اشکال کل کتاب.. 49

جدول 4-3: فراواني نوع سئوالات کل کتاب.. 51

جدول 4-4: فراواني مقوله تغذيه اسلامي ايرني در هر يک از کتاب‌هاي هديه‌هاي آسماني و تعليمات اجتماعي  52

جدول4-5: فراواني مقوله‌هاي متن کتاب‌ها 53

جدول 4-6: فراواني نوع تصاوير و اشکال کل کتاب.. 55

جدول 4-7: فراواني نوع سئوالات کل کتاب.. 56

جدول 4-8: فراواني مقوله رسانه اسلامي ايرني در هريک از کتاب‌هاي هديه‌هاي آسماني و تعليمات اجتماعي  58

جدول4-9: فراواني مقوله‌هاي متن کتاب‌ها 59

جدول 4-10: فراواني نوع تصاوير و اشکال کل کتاب.. 61

جدول 4-11: فراواني نوع سئوالات کل کتاب.. 62

جدول 4-12: فراواني مقوله پوشاک اسلامي ايرني در هريک از کتاب‌هاي هديه‌هاي آسماني و تعليمات اجتماعي  64

جدول4-13: فراواني مقوله‌هاي متن کتاب‌ها 65

جدول 4-14: فراواني نوع تصاوير و اشکال کل کتاب.. 67

جدول 4-15: فراواني نوع سوالات کل کتاب.. 68

جدول 4-16: فراواني مقوله احکام اسلامي ايرني در هريک از کتاب‌هاي هديه‌هاي آسماني و تعليمات اجتماعي  70

جدول4-17: فراواني مقوله‌هاي متن کتاب‌ها 71

جدول 4-18: فراواني نوع تصاوير و اشکال کل کتاب.. 73

جدول 4-19: فراواني نوع سئوالات کل کتاب.. 74

جدول4-20: فراواني مقوله اوقات‌فراغت در هريک از کتاب‌هاي هديه‌هاي‌آسماني و تعليمات اجتماعي. 76

 


نمودار 4-1: فراواني مقوله‌هاي متن کتاب‌ها مرتبط با تغذيه اسلامي ايراني. 49

نمودار 4-2: فراواني مقوله‌هاي تصاوير کتاب‌ها از نظرتغذيه اسلامي ايراني. 50

نمودار 4-3: فراواني سوالات و فعاليت‌هاي کتاب‌ها از نظر تغذيه اسلامي. 52

نمودار 4-4: فراواني متن کتاب‌ها از نظر رسانه اسلامي ـ ايراني. 54

نمودار 4-5: فراواني تصوير واشکال کتاب‌ها از نظر رسانه اسلامي ـ ايراني. 56

نمودار 4-6: فراواني سوالات و فعاليت‌هاي کتاب‌ها از نظر رسانه اسلامي ـ ايراني. 57

نمودار 4-7: فراواني متن  کتاب‌ها از نظر پوشاک اسلامي ـ ايراني. 60

نمودار 4 -8: فراواني تصاوير و اشکال کتاب‌ها از نظر پوشاک اسلامي ـ ايراني. 62

نمودار 4-9: فراواني سوالات و فعاليت‌هاي کتاب‌ها از نظر پوشاک اسلامي ـ ايراني. 63

نمودار4 -10: فراواني متن کتاب‌ها از نظر احکام اسلامي ـ ايراني. 66

نمودار 4-11: فراواني تصاوير و اشکال کتاب‌ها از نظر احکام اسلامي ـ ايراني. 68

نمودار 4-12: فراواني سوالات و فعاليت‌هاي کتاب‌ها از نظر احکام اسلامي ـ ايراني. 69

نمودار 4-13: فراواني متن کتاب‌ها از نظر اوقات فراغت.. 72

نمودار 4-14: فراواني متن کتاب‌ها از نظر تصاوير و اشکال اوقات فراغت.. 74

نمودار 4-15: فراواني متن کتاب‌ها از نظر سوالات و فعاليت‌هاي اوقات فراغت.. 75

 

سایر محصولات مشابه :
موجود
پایان نامه نیاز سنجی فرهنگی دانش آموزان پایان نامه نیاز سنجی فرهنگی دانش آموزان
موجود
پایان نامه شیوه های اطلاع رسانی در زمان بحران قطع برق پایان نامه شیوه های اطلاع رسانی در زمان بحران قطع برق
گذرگاه امن زرین پال

 

سایت های مفید