تمامی دسته بندی ها

 • تمامی دسته بندی ها
 • پاورپوینت
 • مالی
 • امور عمومی
 • آموزشی
 • بازرگانی
 • دولتی
 • کارهای کلاسی
 • امورعمومی
 • پیشینه های پژوهش
 • پرسش نامه ها
 • پرسشنامه ها
 • پرسش نامه
 • مقاله ها
 • مقاله
 • دروس معماری
 • کارآفرینی
 • قابل ویرایش
 • کارکلاسی

پایان نامه بررسی تاثیر عوامل اجتماعی بر مشارکت شهروندی در مدیریت امورشهری

rating
قیمت: 30,000 تومان

قابل ویرایش.130صفحه.منابع دارد

فصل اول: کليات تحقيق

1-1 مقدمه. 3

1-2 بيان مساله. 4

1-3 ضرورت واهميت موضوع.. 5

1-4 اهداف کلي وجزئي پژوهش.... 7

1-5 سوالات و فرضيه‌هاي پژوهش.... 7

1-6 قلمروتحقيق.. 8

1-7 تعاريف مفهومي وعملياتي متغيرها 8

فصل دوم:ادبيات وپيشينه تحقيق

2-1-مقدمه. 12

2-2رویکردهای نظری وپیشینه پژوهش.... 12

فصل سوم:متدولوژی تحقیق

3-1مقدمه. 53

3-2روش تحقیق.. 53

3-3جامعه آماری... 54

3-4 تعیین حجم نمونه ونمونه گیری... 54

3-5روش وابزار جمع آوری داده ها 55

3-6روش های آماری قابل استفاده در تحقیق.. 55

3-7مدل مفهومی تحقیق.. 57

3-8روایی وپایایی ابزار اندازه گیری... 57

3-9محدودیتهای تحقیق.. 59

 

 

فصل چهارم:تحلیل داده ها

4-1مقدمه. 61

4-2آمار توصیفی.. 75

4-3میانگین امتیاز شاخص های عوامل اجتماعی ومشارکت شهروندی... 88

4-4آزمون فرضیه ها با استفاده از آمار استنباطی.. 91

4-5بحث وتفسیر. 98

فصل پنجم :نتیجه گیری وپیشنهادات

5-1مقدمه. 100

5-2بررسی ویژگی های جمعیت شناختی نمونه. 100

5-3مروری بریافته ها 101

5-نتیجه گیری مباحث فصول قبل.. 102

5-5پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت مولفه ها 106

5-6پیشنهادات آتی.. 104

منابع.. 108

ضمیمه آماری... 113

پرسش نامه. 123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 3-1 آمار استنباطی به تفکیک فرضیه ها 51

جدول3-2محاسبه آلفای کرونباخ 59

جدول4-1توزیع فراوانی برحسب جنسیت... 75

جدول4-2توزیع فراوانی برحسب سن.. 76

جدول4-3توزیع فراوانی برحسب تحصیلات... 77

جدول4-4توزیع فراوانی برحسب وضعیت اشتغال.. 78

جدول4-5 توزیع فراوانی برحسب میزان درآمد 79

جدول 4-6توزیع فراوانی برحسب وضعیت مسکن.. 81

جدول4-7توزیع فراونی برحسب درآمد خانواده. 82

جدول4-8توزیع فراوانی برحسب شغل پدر 81

جدول 4-9 توزیع فراوانی برحسب شغل مادر. 81

جدول 4-10توزیع فراوانی برحسب تحصیلات پدر. 84

جدول 4-11توزیع فراوانی برحسب تحصیلات مادر. 84

جدول 4-12میانگین شاخص های تحقیق.. 85

جدول 4-13آزمون نرمال بودن داده های عوامل اجتماعی.. 89

جدول 4-14آزمون نرمال بودن داده های مشارکت شهروندی... 90

جدول 4-15آزمون رگرسیون برای خصوصیات زمینه ای ومشارکت... 91

جدول 4-16 آزمون رگرسیون برای نظام شخصیتی ومشارکت 92

جدول 4-17 آزمون رگرسیون برای خصوصیات خانوادگی ومشارکت 93

جدول 4-18 آزمون رگرسیون برای وضعیت نهادی ومشارکت 94

جدول 4-19 آزمون رگرسیون برای وضعیت منطقه ای ومشارکت 95


 

سایر محصولات مشابه :
موجود
پروژه علل انحرافات جوانان پروژه علل انحرافات جوانان
گذرگاه امن زرین پال

 

سایت های مفید