تمامی دسته بندی ها

 • تمامی دسته بندی ها
 • پاورپوینت
 • مالی
 • امور عمومی
 • آموزشی
 • بازرگانی
 • دولتی
 • کارهای کلاسی
 • امورعمومی
 • پیشینه های پژوهش
 • پرسش نامه ها
 • پرسشنامه ها
 • پرسش نامه
 • مقاله ها
 • مقاله
 • دروس معماری
 • کارآفرینی
 • قابل ویرایش
 • کارکلاسی

پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت سود وعملکرد وبهره وری در شرکت ایران خودرو

rating
قیمت: 30,000 تومان

قابل ویرایش.100صفحه.منابع دارد

فصل اول:

کليات تحقيق

1-1 مقدمه0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  3

1-2 بيان مساله000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  3

1-3 ضرورت واهميت موضوع00000000000000000000000000000000000000000000000  5

1-4 اهداف کلي وجزئي پژوهش0000000000000000000000000000000000000000000000  6

1-5 سوالات و فرضيه‌هاي پژوهش0000000000000000000000000000000000000000000000  7

1-6 قلمروتحقيق000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  7

1-7 تعاريف مفهومي وعملياتي متغيرها000000000000000000000000000000000000000000  8

1-8-مقدمه0000000000000000000000000000...100

1 -9ساختار تحقیق0000000000000000000000000...00000000000000000000000000000    11

فصل دوم:ادبيات وپيشينه تحقيق

2-1-مقدمه00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  14

2-2پیشینه پژوهش000000000000000000000000000000000000000000000000000000  14

2-3مروری بررویکردهای نظری تحقیق00000000000000000000000000000000000000000  30

2-4چهارچوب نظری تحیقیق00000000000000000000000000000000000000000000000  47

فصل سوم:روش شناسی تحقيق

1-3 مقدمه00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  49

2-3نوع وروش تحقیق00000000000000000000000000000000000000000000000000000  50

3-3قلمرو مکانی وزمانی تحقیق00000000000000000000000000000000000000000000000  50

4-3ابزارگردآوری اطلاعات0000000000000000000000000000000000000000000000000  50

5-3مدل تحلیلی0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  51

6-3جمعیت آماری000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  53

7-3شیوه نمونه گیری وحجم نمونه000000000000000000000000000000000000000000000  53

8-3روایی وپایایی0000000000000000000000000000000000000000000000000000000  54

9-3تعریف عملیاتی متغیرها0000000000000000000000000000000000000000000000000000  55

10-3روش تجزیه وتحلیل داده ها0000000000000000000000000000000000000000000000  56

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها

4-1مقدمه0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  58

4-2آمارتوصیفی0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  58

4-3میانگین امتیاز شاخص عملکرد وبهره وری000000000000000000000000000000000000000  62

4-4آزمون فرضیه ها با استفاده از آمار استنباطی00000000000000000000000000000000000  64

4-5بحث وتفسیر0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  71

فصل پنجم:نتيجه‌گيري و پيشنهادها

5-1مقدمه00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  73

5-2بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه000000000000000000000000000000000000  73

5-3مروری بریافته ها000000000000000000000000000000000000000000000000000000  73

5-4پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت مولفه های پژوهش000000000000000000000000000000  75

5-5پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی00000000000000000000.....7700000000000000000000 

منابع

 

سایر محصولات مشابه :
موجود
پایان نامه رابطه سود تقسیمی با بازده تحقق یافته پایان نامه رابطه سود تقسیمی با بازده تحقق یافته
موجود
پایان نامه تاثیر گسترش مالی و تجاری بر رشد اقتصادی پایان نامه تاثیر گسترش مالی و تجاری بر رشد اقتصادی
گذرگاه امن زرین پال

 

سایت های مفید