تمامی دسته بندی ها

 • تمامی دسته بندی ها
 • پاورپوینت
 • مالی
 • امور عمومی
 • آموزشی
 • بازرگانی
 • دولتی
 • کارهای کلاسی
 • امورعمومی
 • پیشینه های پژوهش
 • پرسش نامه ها
 • پرسشنامه ها
 • پرسش نامه
 • مقاله ها
 • مقاله
 • دروس معماری
 • کارآفرینی
 • قابل ویرایش
 • کارکلاسی

پرسشنامه استخدام مدیران در صنعت توریسم –مارتین و همکاران (2006)

rating
قیمت: 1,000 تومان

منبع:

-Andrew Martin ,Deidre Mactaggart and Jiaolan Bowden ,(2006). The barriers to the recruitment and retention of Supervisors /Managers in the Scottish tourism industry ,Hnternational Journal of Contemporary Hospitality Management ,Vol 18, No5,pp380-397.

سایر محصولات مشابه :
موجود
پرسشنامه جو ارائه خدمات هتل-سولنت(2006) پرسشنامه جو ارائه خدمات هتل-سولنت(2006)
موجود
مقیاس معنا در زندگی -استگر و همکاران مقیاس معنا در زندگی -استگر و همکاران
موجود
پرسشنامه نگرشهای دانشجویان توریسم-آکسو و کوکسال (2005) پرسشنامه نگرشهای دانشجویان توریسم-آکسو و کوکسال (2005)
موجود
پرسشنامه جوسازمانی در بیمارستان –کارلوسکی(1996) پرسشنامه جوسازمانی در بیمارستان –کارلوسکی(1996)
موجود
پرسشنامه ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات درمانی پرسشنامه ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات درمانی
گذرگاه امن زرین پال

 

سایت های مفید