تمامی دسته بندی ها

 • تمامی دسته بندی ها
 • پاورپوینت
 • مالی
 • امور عمومی
 • آموزشی
 • بازرگانی
 • دولتی
 • کارهای کلاسی
 • امورعمومی
 • پیشینه های پژوهش
 • پرسش نامه ها
 • پرسشنامه ها
 • پرسش نامه
 • مقاله ها
 • مقاله
 • دروس معماری
 • کارآفرینی
 • قابل ویرایش
 • کارکلاسی

نگرش بیماران به کیفیت خدمات ارائه شده بیمارستان-لارسون ولارسون(2009)

rating
قیمت: 2,000 تومان

پرسشنامه. قابل ویرایش.3بعد و10پرسش

-Larsson,Bodil Wild, Larsson Gerry ,(2009).Patients on quality of care and attitudes towards revisiting providers ,International Journal of Care Quality Assurance,Vol22, No6,pp600-611.

 

سایر محصولات مشابه :
موجود
پرسشنامه جو ارائه خدمات هتل-سولنت(2006) پرسشنامه جو ارائه خدمات هتل-سولنت(2006)
موجود
مقیاس معنا در زندگی -استگر و همکاران مقیاس معنا در زندگی -استگر و همکاران
موجود
پرسشنامه نگرشهای دانشجویان توریسم-آکسو و کوکسال (2005) پرسشنامه نگرشهای دانشجویان توریسم-آکسو و کوکسال (2005)
موجود
پرسشنامه جوسازمانی در بیمارستان –کارلوسکی(1996) پرسشنامه جوسازمانی در بیمارستان –کارلوسکی(1996)
موجود
پرسشنامه ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات درمانی پرسشنامه ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات درمانی
گذرگاه امن زرین پال

 

سایت های مفید